Dane spółkiSarens Polska Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 28
96-502 Sochaczew

NIP: 957 08 64 009

REGON: 192951427

KRS: 0000174297

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał Zakładowy: 26 167 590,00 PLN

Zarząd: Wim Sarens, Jolanta Mirkowicz